Attefallshus

Viktigt: Vi strävar efter att ange korrekt och aktuell information på den här sidan, men rekommenderar också att du alltid dubbelkollar med boverket.se och kommunen innan du fattar några beslut rörande byggande eller ändring av attefallshus och/eller friggebod. Det totala regelverket för attefallshus är mer omfattande än det som tas upp på den här sidan.

Den 2 juli 2014 infördes nya regler i Sverige som gör det lagligt att, under vissa förutsättningar, uppföra en förhållandevis stor och hög komplementbyggnad på sin tomt utan det behövs något bygglov. Attefallshuset har fått sitt namn efter Stefan Attefall (Kristdemokraterna) som var svensk bostadsminister år 2010-2014.

Bestämmelserna om attefallshus omfattar flera olika byggnadstyper, inklusive komplementbostadshus (en självständig extra bostad), komplementbyggnad (till exempel ett garage) och tillbyggnad till befintligt hus. Det är därför viktigt att kontrollera att man följer rätt regler för den byggnad man avser att uppföra.

Sedan den 1 mars 2020 får ett komplementbostadshus (ej t ex garage) ha upp till 30 kvadratmeter byggnadsarea i enlighet med attefallshusreglerna.

Får ett attefallshus användas som permanentbostad?

Ja, ett attefallshus får inredas och användas som permanentbostad.

Endast för bebyggda tomter

Reglerna för attefallshus gäller endast för tomter som redan är bebyggda med ett en- eller tvåbostadshus.

Grannar

Om man vill uppföra ett attefallshus närmare gränsen mot grannen än 4,5 meter krävs tillstånd från grannen.

Undantag

Det finns undantagsregler som innebär att bygglov krävs trots att byggnaden i övrigt uppfyller kraven på ett attefallshus, därför det det viktigt att kontrollera med Boverket (boverket.se) innan man fattar några beslut så att det inte blir fel.

Det finns till exempel begränsningar för områden som klassats som särskilt värdefulla ur historisk synpunkt, och för tomter nära vatten kan strandskyddsdispens behövas.

Varför infördes bestämmelserna om attefallshus?

Det var framförallt bristen på bostäder i vissa regioner i Sverige som ledde fram till att riksdagen beslutade att göra det enklare för fastighetsägare att uppföra små extra bostadshus på sina tomter.

I slutet av 2013 presenterade Boverket en rapport och föreslog att man skulle öka den tillåtna arean för friggebodar till 20 kvadratmeter. Man utforskade även möjligheterna att tillåta tomtägare att bygga bodar på max 25 kvadratmeter som skulle kunna användas som permanentbostad.

Olika regler för olika attefallshus

Ett attefallshus som komplementbostadshus

 • Du måste göra en anmälan till kommunen och får ett startbesked innan byggnadsarbetet påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked.
 • Komplementbostadshuset får vara max 30 kvadratmeter stort.
 • Taknockshöjden får vara max 4 meter.
 • Komplementbostadshus måste uppfylla de krav som ställs på bostäder, till exempel kraven i plan- och byggförordningen och byggreglerna från Boverket.

Allmänt

 • Det krävs godkännande från berörd granne om man vill placera det närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter. Det får inte placeras närmare än 4,5 meter från gata eller allmänt plats. Särskilda regler gäller för placering närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår.
 • Bygglovsfriheten för komplementbostadshus gäller ej i områden som är särskilt värdefulla av historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl. Bygglovsfriheten gäller ej heller för områden som är bullerstörda på grund av skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. Kommunen kan i övrigt besluta att bygglov krävs för komplementbostadshus i ett visst område, och detta ska i så fall anges i områdets detaljplan.

Ett attefallshus som komplementbyggnad

 • Med komplementbyggnad avses till exempel garage, förråd eller gäststuga (ej permanentbostad).
 • Du måste göra en anmälan till kommunen och får ett startbesked innan byggnadsarbetet påbörjas. Byggnaden får inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked.
 • Taknockshöjden på komplementbyggnaden får vara max 4 meter.
 • Komplementbyggnaden får vara max 30 kvadratmeter stor. Det är tillåtet att fördela storleken över flera komplementbyggnader, till exempel 20 kvadratmeter gäststuga och 10 kvadratmeter förråd.

  Tänk på att storleken på komplementbyggnad och komplementbostadshus räknas ihop och tillsammans inte får överstiga 30 kvadratmeter. Har du till exempel redan ett komplementbostadshus på 20 kvadratmeter på tomten har du alltså bara 10 kvadratmeter kvar att använda för komplementbyggnader.

Allmänt

 • Det krävs godkännande från berörd granne om man vill placera byggnaden närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter. Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från gata eller allmänt plats. Särskilda regler gäller för placering närmare än 30 meter från mitten av ett järnvägsspår.
 • Bygglovsfriheten gäller ej i områden som är särskilt värdefulla av historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl. Kommunen kan i övrigt besluta att bygglov krävs i ett visst område och detta ska i så fall anges i områdets detaljplan.

Ett attefallshus som tillbyggnad till bostadshus

Du måste göra en anmälan till kommunen och får ett startbesked innan tillbyggnadsarbetet påbörjas. Tillbyggnaden får inte tas i bruk innan du fått ett slutbesked.

Till skillnad från ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad från tillbyggnaden inte ha en större bruttoarea än 15 kvadratmeter. Det är tillåtet att dela upp det i våningar, till exempel en tillbyggnad i två våningar med 7,5 kvadratmeter per våningsplan. Regeln om max 4 meter taknockshöjd gäller inte, utan det är istället bostadshusets taknockshöjd som sätter gränsen för tillbyggnadens taknockshöjd.

Det krävs godkännande från berörd granne om man vill placera tillbyggnaden närmare grannens tomtgräns än 4,5 meter. Kontakta kommunen för mer information om vilka regler som gäller i ditt fall rörande placering av tillbyggnaden i förhållande till vägar, särskilda regler för just ditt område, osv.

I ett enbostadshus får man inreda ytterligare en bostad

Som en del av attefallsreglerna gjorde lagstiftaren det tillåtet att utan bygglov inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus (ej i tvåbostadshus), om vissa villkor uppfylls. Man måste göra en anmälan till kommunen och invänta startbesked innan byggnadsarbetena påbörjas, och den nya bostaden får ej tas i bruk innan man fått slutbesked.

Bygglovsfriheten gäller ej i särskilt värdefulla områden (historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga skäl), ej heller i områden som är bullerstörda på grund av skjutfält eller flygplatser av riksintresse för totalförsvaret. Kommunen kan i övrigt besluta om att bygglovsfrihet ej gäller i ett viss område, och detta ska i så fall anges i detaljplanen för området.

Blev reglerna om friggebodar obsoleta när reglerna om attefallshus infördes?

Nej, de tidigare reglerna om friggebodar gäller fortfarande, och man kan ha både attefallshus och friggebod på samma tomt. Närmare bestämt så kan man ha en eller flera friggebodar upp till sammanlagt 15 kvadratmeter och ett eller flera attefallshus upp till sammanlagt 30 kvadratmeter och en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter.

Åtgärderna får strida mot detaljplanen för området, och det är tillåtet att bygga på mark om enligt detaljplanen inte får bebyggas.

Takkupor på en- eller tvåbostadshuset

Det är numera, under vissa omständigheter, tillåtet att utan bygglov bygga två takkuporna på en- eller tvåbostadshuset om det inte redan har takkupor. Finns det redan en takkupa får man bygga en till. Takkuporna får inte uppta mer än 50% av takfallet.

 • Byggandet av bygglovsfri takkupa eller takkupor får inte innebära att något ingrepp sker i husets bärande konstruktion. (Om du vill göra ett sådant ingrepp, kontakta kommunen för information om anmälan, startbesked och slutbesked.)
 • Kommunen kan besluta om att bygglov krävs i ett visst område, vilket ska framgå av detaljplanen för området.
 • Bygglov krävs för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kontakta kommunen för mer information.